سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علی آباد کتول 
همکار 
 
 
علمی 
تدریس 
حوزه علی آباد کتول گرگان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علی آباد کتول 
مدرس 
1370/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
--